Historie polaneckého školství sahá až do roku 1815, kdy zde byla otevřena první jednotřídní škola. V roce 1873historie01byla vysvěcena nová škola, ale i její kapacita byla brzy nedostatečná, a tak probíhala jednání o stavbě nové budovy na farním pozemku pod kostelem. Ke slavnostnímu vysvěcení došlo 1. října 1905.
Budova tzv. "staré školy" pak zažívala mnohé změny. Ke konci války v ní byl zřízen vojenský lazaret, při ústupu ji Němci zapálili a její budova do základů vyhořela. Tuto těžkou situaci v polaneckém školství bylo třeba urychleně vyřešit.

Už v dubnu 1946 byl na Zámecké ulici vybrán pozemek pro stavbu nové školní budovy. Stavba byla zadána architektu Václavu Surému. Slavnostní výkop byl proveden 9. listopadu 1947 za účasti tehdejšího zemského i okresního školního inspektora a velkého množství polaneckých občanů. Se stavbou bylo započato už v zimě 1947. Práce však pokračovaly s problémy a velmi pomalu, protože chyběly pracovní síly i materiál.
V roce 1950 převzal soukromou stavitelskou firmu Komunální podnik v Bílovci a ten stavbu školní budovy dokončil. 19. března 1952 byla provedena kolaudace. Učitelé s žáky a některými rodiči pak v jednom dni přestěhovali inventář. Vyučování v "nové škole" začalo v pondělí dne 24. března 1952. Slavnostní otevření se konalo 31. srpna 1952 odpoledne. Průvod školních dětí šel od Dělnického domu ke škole, u níž po projevech vystoupili v programu žáci a členové Sokola. Ředitelem tzv. "Národní a střední školy v Polance nad Odrou, Zámecká" se stal František Lubojacký.

historie02
Podle nového školského zákona se od školního roku 1953/54 změnil název školy na "Osmiletou střední školu". Jejím novým ředitelem se stal Bohumír Peš.
Od října 1954 do srpna 1979 byla v nové budově umístěna jednotřídní "Zvláštní škola", kterou navštěvovali žáci z Polanky, Klimkovic a Jistebníka. Jejími řediteli byli Zdeněk Mrázek, Josef Kavala, Josef Rýdl a Jaroslav Vavroš. Částečné úvazky zde měli i někteří učitelé základní školy.
Velmi brzy došlo i k úpravě okolí školní budovy. Byly vysazovány okrasné keře a stromky. První studii úpravy zpracoval ing. Procházka. Krásnou akcí v tomto směru bylo vysazení Lípy svobody v roce 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku ČSR.

Významným mezníkem v historii školy byl rok 1973, kdy došlo ke zrušení ředitelství ZDŠ 1. až 5. ročník ("stará škola") a k jeho připojení k ZDŠ 1. až 9. ročník na Zámecké. Tímto datem skončila existence pětitřídní národní a později základní devítileté školy v budově "staré školy" u kostela. Od školního roku 1973/74 byla již v Polance nad Odrou pouze jediná škola umístěná ve dvou budovách.
Rozvíjely se také družební vztahy. Prvními kmotry byly VŽKG - závod Vysoké pece. V roce 1977 škola uzavřela novu patronátní smlouvu s Kovošrotem Ostrava. Velmi slibně se začala rozvíjet spolupráce se slovenským Zliechovem. Tyto družební vztahy v průběhu let zanikly.
Vytvořila se však a dodnes přetrvává krásná tradice vítání prvňáčků a slavnostního posledního zvonění.
K 1. únoru 1978 byl jmenován novým ředitelem Jaroslav Král. Pokračovalo vybavování nové školy: byly zřizovány nové kabinety a odborné učebny pro zeměpis, český jazyk, přírodopis a kreslení. V září 1979 byla zprovozněna nová budova školní jídelny a družiny stavěná od roku 1974. Byl zaveden plyn do školní kuchyně, instalován nový nábytek do sborovny a pro kinosál. V přízemí školy byla dokončena galerie tradic. Probíhala rekonstrukce školního hřiště a tělocvičny. V roce 1991 proběhla výměna oken a byla zhotovena nová fasáda. Je nutno zdůraznit, že mnoho prací vykonali učitelé svépomocí a na pravidelných jarních a podzimních brigádách se účastnilo mnoho občanů Polanky.historie03
Velmi populární v 50. až 70. letech byla školní divadelní představení. Bylo jich mnoho a na jejich úspěchu měli zásluhu nejen dětští herci, ale i dospělí režiséři. Je třeba také připomenout úspěšné dvacetileté působení školního pěveckého sboru.
Nelze také nevzpomenout bohatou činnost pionýrské organizace. Děti se zúčastňovaly klubovní činnosti, letních táborů a pracovaly v různých zájmových kroužcích. Modelářský kroužek dosáhl celostátních úspěchů. Památným dnem se stal 24. duben 1984, kdy se ve škole uskutečnila výstava obrazů Heleny Salichové spojená se slavnostním odhalením její pamětní desky s bustou, kterou zhotovil akademický sochař Miroslav Rybička. Čestný název Základní škola Heleny Salichové obdržela polanecká škola v dubnu 1995 u příležitosti 100. výročí narození Heleny Salichové.

Na základě výsledků konkurzního řízení se od 18. listopadu 1991 stala novou ředitelkou Mgr. Irena Kudelová. V 90. letech pokračovaly aktivity vedoucí k lepší vybavenosti školní budovy. K nejdůležitějším a finančně nejnáročnějším patřila rekonstrukce tělocvičny. Byla zřízena speciální učebna pro výuku cizích jazyků. Svou činnost zahájila Galerie Heleny Salichové, kde vystavují své práce nejen žáci školy, ale i ostravští umělci. Každoročně probíhaly kurzy společenského tance a chování. V těchto letech se naše škola stala pravidelnou hostitelkou účastníků celoměstského kola dopravní soutěže mladých cyklistů.
Úspěšně byla navázána družba s velšským městem Wrexham. Sedmkrát se již uskutečnila vzájemná výměna mezi oběma školami.

K 31. červenci 2000 byl jmenován do funkce ředitele RNDr. Josef Teper. S ním jsme v červnu 2001 otevřeli na naší škole novou počítačovou učebnu, uvedli do provozu keramickou dílnu. Byla provedena rekontrukce kruhového stropu ve vestibulu. Činnost zahájil pěvecký sbor Hlahol a Klub rodičů.

Mgr. Věra Filipcová, PaedDr. Alena Kuchařová