Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své funkce řídí:


Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném  znění

Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění

Vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném  znění

Vyhláška č.27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění

Vyhláška č.72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění

Vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých, v platném znění

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

 

Aktuální znění právních předpisů je dostupné na  www.zakonyprolidi.cz

Legislativa – MŠMT ČR http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik